top of page

Privacy

Algemeen

De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO).  Dit privacyreglement is bedoeld om u te informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Huisartsenpraktijk

In onze huisartsenpraktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk om u medisch goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de behandeling. Daarnaast kan verwerking noodzakelijk zijn voor, bijvoorbeeld, de bestrijding van ernstig gevaar voor uw gezondheid of ter voldoening aan een wettelijke verplichting (bijvoorbeeld het verplicht melden van een besmettelijke ziekte op grond van de Wet Publieke Gezondheid).

De plichten van de huisartsenpraktijk

Huisartsenpraktijk de Pelikaan is volgens de AVG  de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen, voldoet de praktijk als volgt:


 • Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:

o   voor zorgverlening;

o   voor doelmatig beheer en beleid;

o   voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.

 • Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.

 • U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.

 • Alle medewerkers binnen Huisartsenpraktijk de Pelikaan hebben zich verplicht om vertrouwelijk om te gaan met uw persoonsgegevens.

 • Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.

 • Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede zorgverlening.


Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.

Uw rechten als betrokkene:

U heeft de volgende rechten:

 • Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.

 • Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander daardoor niet wordt geschaad).

 • Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.

 • Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard moeten blijven.

 • Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.

 • Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.


Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een aanvraagformulier kenbaar maken aan huisartsenpraktijk de Pelikaan. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).

Toelichting op het aanvraagformulier

U moet er rekening mee  houden dat medische gegevens ingevolge de wet in principe maximaal vijftien jaar bewaard worden. U helpt ons met het opzoeken van uw dossier en het beschermen van uw privacy als u het formulier zo volledig mogelijk invult. De door u ingevulde gegevens worden door ons strikt vertrouwelijk behandeld. Huisartsenpraktijk de Pelikaan is niet aansprakelijk voor fouten in de postbezorging. Indien u er de voorkeur aan geeft om het dossier persoonlijk, of door een gemachtigde, op te halen dan kunt u dit op het formulier aangeven.
Gegevens patiënt
Hierbij vermeldt u de gegevens van de persoon over wie het medisch dossier gaat. De Wet Geneeskundige Overeenkomst (WBGO) beschouwt de patiënt als meerderjarig vanaf 16 jaar. Jongeren vanaf 16 jaar die inzage/afschrift van hun medisch dossier willen, moeten zelf de aanvraag indienen. Indien de patiënt niet meer in leven is, is het verstrekken van de medische gegevens toegestaan indien verondersteld kan worden dat de overledene hiertegen geen bezwaar zou hebben gehad of er sprake is van zwaarwegende belangen om de zwijgplicht van de zorgverlener te doorbreken. Deze beslissing ligt bij de zorgverlener.

Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden

De medewerkers van huisartsenpraktijk de Pelikaan hebben de verplichting vertrouwelijk met uw persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens, indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere zorgverleners (bijvoorbeeld de apotheker die een recept verwerkt en zodoende gegevens verstrekt krijgt van de huisarts).

Uitwisseling gegevens

Huisartsenpraktijk de Pelikaan wisselt, als u hiervoor gericht toestemming heeft gegeven,  via het Landelijk Schakelpunt relevante medische gegevens veilig en betrouwbaar met de huisartsenpost (HAP). Bent u 's avonds of in het weekend op de HAP geweest, dan deelt die op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts precies met welke klachten u op de HAP bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.

 

Ook kunnen er medicatiegegevens gedeeld worden met uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Daar kunnen andere voorschrijvers en verstrekkers van medicatie rekening mee houden. Zo dragen wij als huisartsenpraktijk bij aan medicatieveiligheid.

ICT-leveranciers

Wij hebben ICT-leveranciers ingeschakeld voor het onderhoud en beheer van onze informatievoorziening. Wij hebben deze leveranciers zorgvuldig geselecteerd en met hen duidelijke afspraken gemaakt over geheimhouding en beveiliging. Zo maken wij voor het beheer en verwerken van onze medische dossiers gebruik van de diensten van PharmaPartners B.V.. PharmaPartners levert hiertoe via de clouddienst Software as a Service (SaaS) het zorgverlenersinformatiesysteem waarin wij de medische dossiers verwerken. Met andere woorden, het Elektronisch PatientenDossier (EPD) wat wij gebruiken wordt in de Cloud opgeslagen en verwerkt bij PharmaPartners. PharmaPartners maakt hierbij op haar beurt gebruik van de diensten van zusterorganisatie en subverwerker PinkRoccade Healthcare B.V.

Via de systemen van PharmaPartners bestaat de mogelijkheid om eenvoudiger gegevens uit te wisselen met andere zorgaanbieders in dezelfde regio die ook gebruik maken van de systemen van PharmaPartners. Wanneer zorgaanbieders in dezelfde regio gebruik maken van een EPD bij PharmaPartners, dan kan onderlinge uitwisseling van gegevens technisch eenvoudig en veilig op dezelfde omgeving (in de Cloud) bij PharmaPartners worden ingeregeld. Hiertoe bieden de systemen van PharmaPartners ook diverse uitwissel-functionaliteiten.

 

Wij hebben hiertoe in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming onder meer een verwerkersovereenkomst gesloten met PharmaPartners, en PharmaPartners heeft op haar beurt een sub-verwerkersovereenkomst gesloten met PinkRoccade Healthcare.

 

Clustersamenwerking

Om deze uitwisseling met andere zorgaanbieders in de regio via de systemen van PharmaPartners goed en veilig te laten plaatvinden, hebben wij met deze zorgaanbieders samenwerkingsafspraken gemaakt (dit noemen we de Clustersamenwerking). Deze afspraken zien onder meer over de omvang van de samenwerking (welke zorgaanbieders nemen deel), het doel van de samenwerking (waarom werken we samen), de manier waarop onderling wordt voldaan aan geldende wet- en regelgeving (hoe voldoen we bij de samenwerking aan wet- en regelgeving), gezamenlijk onderhoud van de systemen (hoe houden we de systemen werkend en schoon) en de manier waarop gegevens worden uitgewisseld (hoe en onder welke voorwaarden kunnen we gegevens uitwisselen op de systemen van PharmaPartners).

 

Binnen de clustersamenwerking op de systemen van PharmaPartners is hiervoor onder meer een gezamenlijk patiëntenzoekscherm ingericht. Dit betreft een centraal scherm met alle patiënten die in behandeling zijn bij 1 van de zorgaanbieders die deel uitmaken van de clustersamenwerking. Op dit centrale zoekscherm zijn BSN, geslacht, geboortedatum, voornaam, achternaam, adres, verzekering met polisnummer en het mensnummer van de patiënten zichtbaar, en hiermee kan een zorgaanbieder die deelneemt aan de clustersamenwerking een patiënt opzoeken indien dit nodig is.

 

Ook is er binnen de clustersamenwerking sprake van gedeelde stamgegevens van patiënten, wat betekent dat de stamgegevens van een patiënt binnen een clustersamenwerking door zorgaanbieders waar deze patiënt een dossier heeft, worden gedeeld. De volgende gegevens zijn onderdeel van de stamgegevens: geslacht, geboortedatum, voornaam en voorletters, familienaam, geboortenaam, zorgverzekering, huisarts, apotheek, e-mailadres, IBAN, BSN. Dit betekent dat wanneer een wijziging wordt doorgevoerd in de stamgegevens door zorgaanbieder A, deze wijziging direct ook inzichtelijk/doorgevoerd zal zijn in de stamgegevens van zorgaanbieder B. Op deze manier zorgen we er gezamenlijk voor dat de juiste en meest recente gegevens beschikbaar zijn.

 

Afsluitend is er binnen de clustersamenwerking sprake van gedeelde Intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA’s). Dit betekent dat de ICA-gegevens van een patiënt binnen een clustersamenwerking door zorgaanbieders waar deze patiënt een medisch dossier heeft, worden gedeeld. Als gevolg hiervan zal, wanneer een wijziging wordt doorgevoerd in de ICA’s door zorgaanbieder A, deze wijziging direct ook doorgevoerd zijn in de ICA’s van zorgaanbieder B. Op deze manier zorgen we er gezamenlijk voor dat de juiste en meest recente ICA’s beschikbaar zijn. Ook zal telkens worden vastgelegd welke Zorgaanbieder een wijziging of invoering van ICA’s heeft uitgevoerd.

 

Deze verwerkingen van persoonsgegevens binnen de clustersamenwerking gebeuren door de deelnemende zorgaanbieders gezamenlijk, en om die reden is hierbij sprake van gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijkheid. Hiertoe hebben wij in overeenstemming met artikel 26 AVG afspraken gemaakt met de andere zorgaanbieder die deelnemen aan de clustersamenwerking over deze gezamenlijke verwerking van persoonsgegevens.

Overdracht van uw dossier

Als u een nieuwe huisarts kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe huisarts op de hoogte is van uw medische geschiedenis. Uw medische geschiedenis staat in uw patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude huisarts het dossier overdraagt aan uw nieuwe huisarts.  De oude huisarts doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval binnen een maand, nadat u uw oude huisarts heeft gevraagd het dossier over te dragen aan uw nieuwe huisarts. Wij vragen u wel vriendelijk om ons door te geven dat u uitgeschreven wil worden, en wie uw nieuwe huisarts wordt.


Uw medisch dossier wordt dan door uw huisarts persoonlijk of per post overgedragen.  In uitzonderingssituaties kunnen wij u  vragen of u zelf (een deel) van het dossier wil overdragen naar uw nieuwe huisarts. U heeft altijd recht op inzage in uw dossier en op een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe huisarts worden overgedragen. Beide huisartsen moeten er dan wel voor zorgen dat hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Heeft u een vraag of een klacht? Bijvoorbeeld over met wie wij gegevens delen of onze omgang met uw medische gegevens? Dan gaat uw huisarts hierover graag met u in gesprek. Komt u er met een gesprek niet uit dan kunt u ook gebruik maken van ons klachtenformulier, of zich melden bij SKGE voor bemiddeling in de klachten.

bottom of page